top of page

קפה שחור עלית - תסריט

קצב אחיד, אחד אחרי השני, רואים שוטים של עבודות שונות שעושות קול דפיקה:

פטיש פוגע במסמר.

-קאט-

איש בחולצת סיום קורס ומכנסי עבודה מלוכלכים הולם בהלמניה.

-קאט-

על שולחן במטבח מסחרי, עלי פוגע במכתש.

-קאט-

יד שמחזיקה כוס זכוכית עם קפה שחור, באותו הקצב, פוגעת בשולחן משרדי.

-קאט-

יד אחרת, אותה הכוס, אותו הקפה, פוגעת במשטח עבודה.

-קאט-

יד אחרת, אותה הכוס, אותו הקפה, פוגעת בשולחן ישיבות.

כל הזמן הזה, שומעים הלימות תופים, כמו תופי מלחמה, עם קצב העבודה ודפיקת כוסות הקפה. 

-סגיר-

קפה שחור עלית - לאנשים שדופקים עבודה.

bottom of page